DOBRÁ VOĽBA,
strana odborníkov a riešení

Uznesením snemu politickej strany DOBRÁ VOĽBA (DV) č. US 08/20/05/2023 zo dňa 20.05.2023 a následne uznesením snemu politickej strany HLAS – sociálna demokracia zo dňa 10.06.2023 sa politická strana DOBRÁ VOĽBA (DV), so sídlom Jarošova 2961/1, 831 03 Bratislava – Nové Mesto, IČO 52 659 631, zapísaná v registri politických strán a hnutí vedenom Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pod č. SVS-OVR1-2019/030552, dátum registrácie: 07.10.2019 ku dňu 30.09.2023 zrušila bez likvidácie, a to zlúčením s politickou stranou HLAS – sociálna demokracia, so sídlom Lazaretská 2400/15, 811 08 Bratislava – Staré Mesto, IČO 53 258 070, zapísanou v registri politických strán a hnutí vedenom Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pod č. SVS-OVR1-2020/022536, dátum registrácie: 11.09.2020. Všetok majetok, záväzky, práva a pohľadávky politickej strany DOBRÁ VOĽBA (DV) tak prešli na právneho nástupcu, politickú stranu HLAS – sociálna demokracia, ktorá sa stala univerzálnym právnym nástupcom zrušenej politickej strany DOBRÁ VOĽBA (DV). Účinky zlúčenia nastali dňom zápisu uvedenej skutočnosti do Registra politických strán a politických hnutí vedeného Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, t. j. dňom 05.10.2023.

Link na politickú stranu HLAS – sociálna demokracia: https://strana-hlas.sk